Klachten

Borboleta Kinderdagverblijf doet haar best om ervoor te zorgen dat de wensen van iedereen wordt voldaan. Maar soms kan het voor komen dat ouders een klacht hebben. Daarom heeft Borboleta Kinderdagverblijf een interne- en externe klachtenprocedure die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (ouders kunnen ook de interne klachtenprocedure overslaan). De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht. Wanneer er geen oplossing voor de klacht wordt gevonden, kunnen ouders de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.degeschillencommissie.nl
Voor meer informatie, zie ‘Klachtenreglement Borboleta kinderdagverblijf’

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Klachtenloket kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl
Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

Ø De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.

Ø De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.