Borboleta KDV

Borboleta Kinderdagverblijf

Kinderopvang Borboleta is een hoogwaardige kinderopvang waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid centraal staat. Daarnaast staat de algehele kwaliteit van onze dienstverlening voorop. Het realiseren van kleinschalige groepen draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het kind moet zich hier thuis en beschermd voelen.

Ons Beleid

Kinderopvang Borboleta is een hoogwaardige kinderopvang waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid centraal staat. Daarnaast staat de algehele kwaliteit van onze dienstverlening voorop. Het realiseren van kleinschalige groepen draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het kind moet zich hier thuis en beschermd voelen.

Het Pedagogisch beleidsplan van Borboleta Kinderdagverblijf:

Pedagogisch beleidsplan Borboleta 2019-2020  Pedagogisch beleidsplan Borboleta 2019-2020

    Kinderopvang is in deze tijd niet meer weg te denken uit de maatschappij. De meeste ouders zijn tweeverdieners of volgen een studie. Het is dan van groot belang dat zij een deel van de opvoeding van hun kind kunnen delen met professionele verzorgers die werken met passie en liefde.

Wij van Borboleta Kinderdagverblijf willen graag dat kinderen zich bij ons op het kinderdagverblijf veilig en thuis voelen, ervaren dat spelen met andere kinderen leuk en plezierig is en ondervinden dat er naaste papa en mama, oma en opa nog meer “grote mensen” zijn die lief zijn en goed voor je zorgen. Wij willen, kortom, hun horizon verbreden!

 Wij van Borboleta willen de kinderen een pure basis meegeven zodat ze daar op latere leeftijd op terug kunnen vallen. Dit uit zich onder andere door de maaltijden die wij verstrekken. Deze zijn suikervrij en overwegend biologisch.

 Ook uit het zich door onze benadering naar de kinderen, wij werken volgens een kindvolgend beleid. Hoewel we een dagindeling hebben gaan wij vooral in op de behoefte van een kind met betrekking tot eet-, drink-, slaap- en speelgedrag. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouder en kind.

Persoonlijk competentie

    Wij zijn van mening dat ieder kind een innerlijke leraar heeft en zelf heel goed weet wat hij wil. Een kind is al iemand, maar moet zichzelf leren kennen en doet dat op zijn eigen manier. Wij willen kinderen hier graag een vrije keuze in bieden. Immers, dingen die het kind zelf ontdekt of leert, zullen hem altijd bij blijven. We willen de kinderen keuzemogelijkheden bieden.

De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is liefde, veiligheid, een goede verzorging, plezier en een stimulerende, uitnodigende omgeving. Een kind heeft de mogelijkheid zich positief te hechten wanneer deze elementen aanwezig zijn en zal hier zijn latere leven altijd op terug kunnen vallen.

Wij, van Borboleta Kinderdagverblijf  zien het als onze taak om kinderen zoveel mogelijk in hun individuele ontwikkeling te volgen en een omgeving te scheppen waarin bovengenoemde kwaliteiten ruimschoots aanwezig zijn.

Sociale Competentie

    Een kinderdagverblijf biedt volop de gelegenheid om de sociale vaardigheden van het kind te ontplooien, mede doordat ze hier geconfronteerd worden met andere mensen dan hun vertrouwde familie. Onze pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hierin op hun eigen niveau begeleiden.

We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen zich individueel goed kunnen ontplooien, maar ook in groepsverband. Om dit te stimuleren, zingen wij bijvoorbeeld gezamenlijk liedjes voor het eten of worden er verhaaltjes verteld of voorgelezen. Als een kindje graag alleen een verhaal wil vertellen of een liedje wil zingen voor de groep, dan kan dat natuurlijk.

Om de emotionele ontwikkeling van het kind te ontplooien, streven wij ernaar om in de groep een sfeer te creëren van geborgenheid. Dit doen wij door te werken met vaste leidsters die iedere week volgens hetzelfde rooster werken. Bij afwezigheid van deze vertrouwde leidsters door ziekte of vakantie worden zij vervangen door vaste oproepkrachten die goed bekend zijn met het beleid bij Borboleta Kinderdagverblijf.

Vanuit deze geborgen sfeer willen wij bewerkstelligen dat ieder kind zichzelf durft te zijn, of hij nou vrolijk, boos of verdrietig is. We vinden het belangrijk om erachter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zullen hem stimuleren zijn emoties te tonen en, als het kan, te verwoorden. Er wordt per kind gekeken hoe er gereageerd zal worden door de leidsters. Immers, het ene kind is het andere niet.

Bij Borboleta Kinderdagverblijf zal ieder kind dan ook op zijn eigen manier aangesproken en behandeld worden. Als dit bijvoorbeeld betekent dat het kind graag even ‘alleen’ wil zijn, moet dat ook kunnen en zal dit geaccepteerd worden. Bijna al het speelgoed ligt bij Borboleta Kinderdagverblijf op kindhoogte, zo kunnen de kinderen zelf pakken waar ze mee willen spelen. Echter, knutselmaterialen zoals klei en verf 8 liggen buiten bereik van de kinderen. Tijdens de gezamenlijke knutselactiviteiten worden deze materialen voor de dag gehaald. De kinderen worden dan uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten. Als kinderen niet mee willen doen hebben zij altijd de keus om vrij te spelen.

De groepsleiding is de spil van Borboleta Kinderdagverblijf. Zij zijn een voorbeeld voor de kinderen. Wij willen de kinderen graag normen en waarden aanleren zodat zij later goed kunnen functioneren in de maatschappij. Binnen Borboleta Kinderdagverblijf hebben we duidelijke regels zodat de kinderen precies weten waar ze aan toe zijn.
 
We groeten de kinderen bij binnenkomst en ook afscheid nemen hoort erbij, dat geldt overigens ook voor de ouders. We vinden het belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat iedereen de kans krijgt iets te vertellen. We willen dat de kinderen lief zijn tegen elkaar; je bijt, schop, slaat of spuugt elkaar niet. Vloeken en schelden zal door ons niet getolereerd worden, en je pakt geen speelgoed van elkaar af.Als twee of meerdere kinderen een confrontatie hebben, proberen wij met de kinderen te praten. ( Mits de leeftijd het toelaat). We willen dan graag de kinderen leren om voor zichzelf op te komen door zelf te laten zeggen; “Niet doen”, “Stop”, of “Doe lief tegen mij” ( dit zijn slechts voorbeelden). We leggen de daders uit dat het niet leuk is wat ze doen en worden zo nodig boos. ( op het gedrag van het kind, niet op het kind zelf). Wij bekritiseren het kind niet als geheel, maar het gedrag. Bijvoorbeeld; “ik vind jou een aardige jongen, maar ik vind het niet goed dat je slaat”.

Voor het eten wassen alle kinderen de handjes bij de wastafel, na het eten worden de mondjes en handjes afgeveegd met een snoetenpoetser, dit mogen de kinderen ook zelf doen. Wij leren de kinderen ook aan om hun handjes te wassen nadat ze naar het toilet zijn geweest, hebben buiten gespeeld of hebben geverfd / gekleid.

Bij Borboleta Kinderdagverblijf worden de feestdagen met de kinderen gevierd. Met kerst hebben we het kerstontbijt, met Pasen ieder jaar weer een verrassende activiteiten en de overige feestdagen worden in de thema’s verwerkt.

Als kinderen jarig zijn wordt dit groots gevierd! Een prachtig feestmuts, kaarsjes aan en er wordt gezongen vanuit volle borst! En natuurlijk krijgt de jarige Job een leuk cadeautje van ons.

De inspectierapporten van Borboleta KDV zijn opgesteld door het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klik hier om onze inspectierapporten in te zien.

Eerst volgt er een intakegesprek gehouden met de ouder(s) van het kind. Deze wordt gehouden door de locatiemanager/ vaste leidster van de groep. Het doel van het intakegesprek is om het kindje alvast een beetje te leren kennen. Er wordt informatie gevraagd over het kindje over voeden, slapen, troosten etc. en tegelijkertijd wordt er ook 13 informatie over de groep aan de ouder(s) verstreken. Hierbij wordt een intakeformulier ingevuld, dat later in een map terecht komt.

Wenperiode

Wanneer uw kind naar het kinderdagverblijf gaat, is dat niet niets. Niet voor u, maar ook niet voor uw kind. Nieuwe gezichten, andere kinderen en een nieuwe omgeving. Uw kind zal zeker de tijd nodig hebben om zich aan te passen aan deze veranderingen. Zelfs de aller jongste baby moet wennen aan een ander bedje, andere geluiden en vreemde gezichten. Daarom is het erg belangrijk om een wenperiode in te lassen voordat u met de kinderopvang begint. Borboleta Kinderdagverblijf schenkt daar veel aandacht aan. Kinderen mogen pas na de tekening van de plaatsingsovereenkomst starten met wennen. Hierna begint de officiële opvang. Kinderen komen minimaal twee dagdelen wennen, dit gaat in overleg met de vaste groepsleidsters van het kind. Als het blijkt dat er behoefte is aan meer wen uren, kan dit in onderlinge overleg met de vaste groepsleidsters van het kind worden vast gelegd. Het wenschema ontvangt u tijdens het intakegesprek. Het wordt afgestemd op uw mogelijkheden en in overleg met u ingevuld tijdens het intakegesprek met de locatiemanager. Tijdens de wendagen vragen wij u of u beschikbaar bent, zodat de pedagogisch medewerkers eventuele aanvullende vragen aan u kunnen stellen, of met u kunnen overleggen over hoe het gaat. Wanneer het wennen nog moeilijkheden oplevert, dan kunnen we in overleg aanvullende wenafspraken met u maken. Borboleta kinderdagverblijf factureert vanaf de eerste contract dag, dus ook als u in het midden van de maand start.

Groepsindeling

Borboleta Kinderdagverblijf bestaat uit 1 vestiging met in totaal 2 stamgroepen. Op babygroep de Rupsjes verblijven de kinderen van 3 maanden tot 2 jaar. De groep bestaat uit maximaal 9 kinderen per dag. Op de peutergroep de Vlinders verblijven de kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze groep bestaat uit maximaal 12 kinderen per dag

Het kan voorkomen dat de kinderen na hun vierde verjaardag nog een paar maanden blijven in verband met het later starten van school door vakanties.

Als kinderen overgaan van de babygroep naar de peutergroep kijken wij niet alleen naar zijn/haar leeftijd, maar ook naar de ontwikkeling van het kind. Sommige kinderen zullen hierdoor iets eerder overgaan en andere kinderen iets later. Om deze reden kan het voorkomen dat de leeftijden op de groepen elkaar kunnen overlappen. Wij hanteren hierin de regel dat er minimaal twee maanden voor of na de bereikte leeftijd de overgang kan plaatsvinden naar de volgende groep.

Babygroep de Rupsjes

De eerst gelegen groepsruimte bij binnenkomst fungeert als babygroep voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 2 jaar. Per dag biedt deze groep ruimte aan 9 kinderen. De ruimte is ingericht voor de jongste baby’s en oudste dreumes die zich zullen gaan ontwikkelen als de beginnende peuter. Er zijn elke dag twee vaste beroepskrachten op de groep aanwezig. Op de groep is een grond box aanwezig waarin de jongste kinderen zich vrij kunnen bewegen. Daarnaast bieden wij de kinderen verschillende materialen die de ontwikkeling en motoriek zullen stimuleren.

Peutergroep de Vlinders

De tweede groepsruimte fungeert als peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Per dag biedt deze groep ruimte aan 12 kinderen. De ruimte is zodanig ingericht dat de peuter optimaal wordt uitgedaagd. Er is veel educatief en uitdagend speelgoed aanwezig en er zijn speelhoeken waar de kinderen in kunnen spelen. Op de groep werken wij met thema’s waarbij wij activiteiten aanbieden die alle ontwikkelingsgebieden stimuleren en de kinderen op deze manier worden voorbereid op hun start aan de basisschool.

De horizontale werkwijze kent veel voordelen;

§  De groepsleiding kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en specifiek ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep.

§  Wanneer een kind achter blijft in zijn ontwikkeling wordt dit eerder waargenomen.

§  Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd evenals de groepsregels.

§  Er is een meer evenwichtig dagritme.

§  Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun eigen niveau.

§  In een aparte babygroep is rust, hygiëne en veiligheid beter te garanderen.

§  De groep blijft een uitdaging voor de kinderen. De oudere kinderen zullen zich niet snel vervelen of uitgekeken raken..

WIJ GAAN ZORGVULDIG OM MET UW KIND!

GEINTERESSEERD? VRAAG RONDLEIDING AAN!